משלוח חינם בכל הזמנה עם שליח FedEx עד הבית עד 14 ימי עסקים

Top

הזמנות והחזרות

ביטול עסקה :

  • דרך ביטול עסקה– הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות פנייה דרך האתר, שיחת טלפון, הודעה בכתב, או הודעת פקס. ההודעה תכלול פרטי הרוכש כולל ת.ז. ומספר הזמנה ו/או חשבונית מס.
  • זכות הביטול – זכות ביטול עסקה תהא כפופה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
  • דמי ביטול – דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.
  • החזרת מוצר – המוצר יוחזר באריזתו המקורית לכתובת Trasco Logistics 140 Legrand Ave Northvale NJ 07647.
  • לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מלבד הקבוע בהוראות חוק הגנת הצרכן, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, לא ניתן להחזיר או להחליף את המוצר. כמו כן עסקאות בהתייחס למוצרים שנרכשו וכבר יצאו במשלוח אל המזמין (קודם להתקבלותה של הודעת הביטול במענה החברה).
  • תקפות הזמנה – מפעילי האתר בוחרים על פי שיקול דעתם, לאמת פרטים מול חלק מהלקוחות, לכן הזמנה תקפה גם ללא אישור טלפוני מצד הצרכן .
  • מניעת רכישת מוצרים – החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע רכישה של מוצרים, באופן זמני או לצמיתות, של משתמשים במידה והחברה סבורה,ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אלו עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתם או להודיע על כך מראש. לחברה שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מכירה או עסקה של משתמש כאמור לעיל.

ביטול עסקה מצד החברה

2.1.         החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות
באתר/חנות ו/או לבטל את המכירה, מלבד המקרים שנמנו לעיל, בכל אחד מהמקרים המפורטים
להלן;

2.1.1      בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

2.1.2      אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

2.1.3      אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר
המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

2.1.4      אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר
המוצר ו/או תיאור המוצר.

2.1.5      כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

2.2.         למעט בגין השבת סכום העסקה, לא תהא למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ORDERS & RETURNS

Cancellation of Transaction – Notice of cancellation of a transaction for any reason whatsoever shall be by way of the website, telephone call, written notice or fax. The notice shall include details of the purchaser, including ID number. And an order number and / or a tax invoice.

Right of cancellation – the right to cancel a transaction shall be subject to and in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law and the regulations promulgated thereunder.
Cancellation Fees – Cancellation fees will be subject to the Consumer Protection Law and will be collected upon cancellation, not due to a defect or discrepancy between the product and the disclosure document and the product specification.
Product Return – The product will be returned in its original packaging to Trasco Logistics 140 Legrand Ave Northvale NJ 07647.
The following transactions can not be canceled: Except as provided in the provisions of the Consumer Protection Act, products made specifically for the consumer, products that can be recorded and duplicated by the consumer, the original packaging can not be returned or replaced. As well as transactions relating to the purchased products and have already been sent by delivery to the customer (prior to receipt of the cancellation notice in the Company’s response).
Invitation validity – The site operators choose, at their discretion, to verify details with some of the customers. Therefore, a valid order is also without a telephone confirmation from the consumer.
Prohibiting Purchase of Products – The Company and the Site reserve the right to prevent the purchase of products, temporarily or permanently, by users if the Company believes, at its sole discretion, that they may sell products or services they have purchased or traded without explaining their decision or So in advance. The Company reserves also the right to cancel, at its sole discretion, any sale or transaction of such user.

Cancellation of a transaction by the Company

2.1. The Company reserves the right to terminate the activity at any time, at its sole discretion
Site / store and / or cancel the sale, except for the above-mentioned cases, in each of the listed cases
below;

2.1.1 In any event where an act has been taken contrary to these Regulations.

2.1.2 If the credit card details and details of the transaction are not entered into the system.

2.1.3 If there is a mistake in displaying the item on the website and / or in sending the product to the customer, whether at the price
Product or description and product specifications.

2.1.4 If it turns out that there was a malfunction in the communication and / or any other technical problem that disrupted the price
Product and / or product description.

2.1.5 When there is a concern, at the Company’s discretion, the consideration for the purchase will not be accepted.

2.2. Except for the refund of the amount of the transaction, the user or the purchaser will not have any claim, demand and / or demand against me
The Company and / or the Supplier in respect of cancellation of the transaction as stated in this section.

v

Parfume et glamour
You don't have permission to register

Reset Password