משלוח עם שליח עד הבית עד 14 ימי עסקים,במשלוח מהיר עד 12 ימי עסקים (בשל נגיף הקורונה יתכנו עיכובים בזמני המשלוח)

No products in the cart.

No products in the cart.

Top

תנאי שימוש בחנות וירטואלית

תנאי שימוש בחנות וירטואלית

אתר  shopmetix.com משמש כאתר הרשמי של חברת icdeal הממוקמת בקפריסין ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לרכוש מוצרים ושירותים שונים ולתקשר מול החברה בנושאים מגוניים.

אנו מתמחים במסחר אלקטרוני.

shopmetix.com מציעה מגוון מוצרים וקטגוריות מוצרים מכל רחבי העולם ללקוחות בשוק העולמי בתמחור תחרותי, כמו גם

מאפשרת רכישה בזרימה פשוטה וממשק ידידותי, המאפשרת שפות מרובות ומטבעות מקומיים, על מנת לספק לצרכן את חוויית הקנייה הטובה ביותר.

 . השימוש באתר: shopmetix.com מותנה בהשלמת תהליך רישום לאתר ואישור התיבה “אני מסכים לתנאי השימוש” ו/או התיבה “אני מסכים לתקנון האתר”.

אחרי קריאת התקנון ואישורו פירושו מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

הוראות תקנון זה יכולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר/חנות, ויהוו את הבסיס המשפטי בינך לבין החברה.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

נשמח לעמוד לשירותך:

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לטלפון – 972509966266+ לשירות הלקוחות או בצור קשר באתר.

תנאי השימוש- כללי : מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר ומי מטעמם.

 • רוכש בחנות – כל אדם המעוניין לרכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר ומבקש לרכוש מוצרים באמצעות כרטיס אשראי השייך לו ועל שמו (כמצוין בתעודת הזהות שלו).
 • התחייבות – הרוכש בחנות מתחייב כי קרא במלואו ובעיון את התקנון וכי הוא מאשר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או ממפעיליו ו/או מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 • תנאי השימוש חלק כללי – תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר.מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי ספק/יבואן/משתמש אחר ,וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי ספק/יבואן/משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.
 • אחריות – המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות, כמו כן מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או מכל סיבה שהיא.
 • מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי, תהא עילת התביעה אשר תהא.
  השירות מוצע למשתמש כמו שהוא (as is) ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 • מעקב – מובהר בזאת כי אין באפשרותנו לעקוב, לסנן, לנתר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים לבסיסי הנתונים. ולכן, האחריות על תכנים שמועלים לאתר מוטלת על המשתמשים בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.
 • דיוור ופרסום – ברכישת מוצרי החברה לאחר ובד ובד לאישור תקנון האתר, חברתנו תהיה רשאית דרך אתר shopmetix.com לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני או SMS המכילות מודעות פרסומיות ומסחריות בדבר מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר, מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע”י צד ג’ למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה
 • שינוי תנאי השימוש – מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאי התקנון לפי שיקול דעתם הבלעדי, כמו כן ניתן להפסיק את מתן שירותי האתר בין אם ניתנה על כך הודעה למשתמש מראש ובין אם לא, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות.
  מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות.
 • הודעה על שינוי באתר – מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר, בדואר-אלקטרוני ובכל דרך אחרת ולפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין.
 • מיסים ומע”מהלקוח מאשר ומודע כי כל חוקי המיסוי החלים במדינת המקור בה הזמין יחולו על פי חוקי אותה המדינה בה גר המזמין.

התחייבויות המשתמש:

 • המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
 • המשתמש מתחייב לפצות את החברה/מפעלי האתר/ספקים/יבואנים ואו הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג’ כלשהן, על ידי המשתמש.
 • המשתמש מתחייב לעמוד בתנאים הבאים:
 • איסור להפיץ תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
 • איסור הפצת “דואר-זבל” (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.
 • איסור אחסון או הפצה תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
 • איסור הפצת תכנים הפוגעים או יכולים לגרום לנזק מטבע מחשובי הכוללים וירוסים, malware וכ”ו .
 • איסור הפצת תכנים הפוגמים בפעילות האתר, כמו כן הפצת פרטי לקוחות תעשה רק קבלת אישור מיוחד מצד הלקוח.
 • המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות ואישור הלקוח.
 • המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה)
 • השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר.
 • סיסמה ופעולות בחשבון – הסיסמה הינה סודית ואינה ניתנת להעברה בשום צורה. במידה ובוצע פעולה לא מורשה בחשבון המשתמש יש לדווח מיד למפעלי האתר על מנת להפסיקה.
 • אחריות – למשתמש תהא האחריות על כל פעולה ושימוש בחשבונו, בין אם נעשה בסמכותו, ידיעתו ובין אם לא.
 • באישור התקנון המשתמש מאשר כי ניתן לשלוח לכתובת הדוא”ל שניתנה עם רישומו: הודעות, עדכונים לרבות מידע פרסומי ו/או מסחרי.
 • באישור התקנון המשתמש מאשר כי ישלחו אליו הודעות ומסרים ברשת הטלפוניה ובדוא”ל אודות הזמנת המוצר שביצע.
 • המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע

תצלומים באתר :

 • תצלומים באתר המופיעים בדפי המוצר מיועדים לצורכי המחשה בלבד.
 • במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות בדפי המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.
 • במקרה של אי התאמה לא סבירה מתחייב ליידע האתר את המשתמש על הפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.

פרסום מידע אודות המוצרים :

 • מפעלי האתר והחברה לא יהיו אחראים על כל פרסום שלא מטעמם במנועי החיפוש השונים , פורומים, אתרי השוואת מחירים ומנגנוני השוואות מחירים.

קנייה באתר תנאי רכישה:

 • החברה מאפשרת לרוכש לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על הרוכש להחזיק ברשותו ולהיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. כמו כן על הגולש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 • תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה תחייב הרוכש.
 • במהלך הקניה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות ולעדכן את הפרטי הרוכש: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 • הגשת פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב הינו עבירה פלילית וכנגד מגישי פרטים כוזבים ו/או עושי שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב יינקטו צעדים משפטיים. לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי.
 • הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה, וכן ברישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. החנות לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
 • במקרה שאזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה או שלא נתקבל אישור לעסקה ע”י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום הקנייה, תהיה רשאית Shopmetix להודיע ללקוח על ביטול העסקה, או בשינויה וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה טלפונית ,הודעת פקס ואו הודעת SMS. במקרה כזה הלקוח לא יחויב.

אחריות על המוצרים:

 • האחריות על מגוון המוצרים תחול על היבואנים והספקים של המוצרים בלבד.  יש לשמור את חשבונית המקור בסמוך לספח האחריות. פרטי האחריות הנה בהתייחס לכל מוצר בנפרד בהתאם לתנאי האחריות שיוצגו על ידי הספקים.
 • אחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח, חלה על הלקוח בלבד.
 • החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שיגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שסופקו שהמוצרים שסופקו מקולקלים או לא תקינים, אלא אם אירע הפגם בשל רשלנות מצד החברה. במקרה זה תהא אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר בלבד.

אספקת המוצרים

7.1  החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה/אישור התקנון, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר.

7.2  החברה תפעל כדי לספק את המוצר בתוך 21 ימי עבודה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי.

7.3  החברה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה. החברה לא תהיה אחראית על עלות המשלוח החוזר במידה וכתובת או מס’ בית או מיקוד לא נכונים.

7.4  לעניין זמן אספקה – נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע”י החברה.

החזרת מוצר

8.1          ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש באתר עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים המצטברים הבאים;

8.1.1      המוצר הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו.

8.1.2      לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.

8.1.3      בכפוף לדמי ביטול כחוק ומדיניות החברה.

8.1.4     החלפת מוצר כרוכה בעלות החלפה של 29 ש”ח.

8.1.5     זיכוי עבור ביטול הזמנה יבוצע לאחר קיזוז עלויות המשלוח שבוצע בהזמנה

משלוח:

 • עלות המשלוח– מורכבת ממספר פרמטרים ומפורטת בדפי המוצר הקיימים באתר כמו כן משתנים ממוצר למוצר. (המחירים שקיימים באתר תקפים ונכונים מדינת ישראל וגבולות הקו הירוק בלבד.)
 • תוספת עלויות – מחירי המשלוחים לא כוללים תוספות מיוחדות כגון: משלוח מעבר לקו הירוק, נקודות קצה כדוגמת הערבה, אילת, קריית שומה, רמת הגולן, אי יכולת לספק לישוב מסוים או שתידרש משלוח ברכב ממוגן\מיוחד יידרש בתוספת תשלום אשר ייגבו על ידי חברות ההובלה ואינם קשורות לעסקה.
 • משלוח אחר – כל מוצר שלא נשלח עם דואר שליחים של דואר ישראל ,בדואר שליחים או חברת משלוחים אחרתיתכן והמוצר יגיע לנקודת איסוף חבילות או דואר מרכזית בישובים מרוחקים או מעבר לקו הירוק.
 • ביטול עסקה לעניין המשלוח – במקרה שכזה הלקוח ישלם את עלות המשלוח גם אם צוין כי המשלוח חינם בדף המוצר.
 • לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שהמשלוח יצא, רק לאחר קבלת המוצר ניתן לשלוח אלינו אותו ולקבל בחזרה את עלות המוצר.

ביטול עסקה :

 • דרך ביטול עסקה– הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות פנייה דרך האתר, שיחת טלפון, הודעה בכתב, או הודעת פקס. ההודעה תכלול פרטי הרוכש כולל ת.ז. ומספר הזמנה ו/או חשבונית מס.
 • זכות הביטול – זכות ביטול עסקה תהא כפופה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
 • דמי ביטול – דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.
 • הכחשת עסקה – במקרה של החזר תשלום (הכחשת עסקה) הלקוח ישלם עמלת פתיחת תיק בגובה של 50 ש”ח.
 • 5 Plant Avenue ,Hauppauge, NY 11788 :החזרת מוצר – המוצר יוחזר באריזתו המקורית לכתובת.

 • לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מלבד הקבוע בהוראות חוק הגנת הצרכן, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, לא ניתן להחזיר או להחליף את המוצר. כמו כן עסקאות בהתייחס למוצרים שנרכשו וכבר יצאו במשלוח אל המזמין (קודם להתקבלותה של הודעת הביטול במענה החברה).
 • תקפות הזמנה – מפעילי האתר בוחרים על פי שיקול דעתם, לאמת פרטים מול חלק מהלקוחות, לכן הזמנה תקפה גם ללא אישור טלפוני מצד הצרכן .
 • מניעת רכישת מוצרים – החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע רכישה של מוצרים, באופן זמני או לצמיתות, של משתמשים במידה והחברה סבורה,ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אלו עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתם או להודיע על כך מראש. לחברה שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מכירה או עסקה של משתמש כאמור לעיל.

ביטול עסקה מצד החברה

11.1        החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות
באתר/חנות ו/או לבטל את המכירה, מלבד המקרים שנמנו לעיל, בכל אחד מהמקרים המפורטים
להלן;

11.1.1    בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

11.1.2    אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

11.1.3    אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר
המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

11.1.4    אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר
המוצר ו/או תיאור המוצר.

11.1.5    כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

11.2        למעט בגין השבת סכום העסקה, לא תהא למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

עדכוני מחירים

12.1    הסבר כללי – חברתנו משקיעה שעות רבות ועבודה אנושית מאומצת על מנת להבטיח לקהל לקוחותינו את המחיר הנמוך ביותר, עדכוני המחירים הללו דורשים שינויים מרובים ועבודה מול ממשק מחשב, במידה ונפלה טעות אנוש כזאת או אחרת , טעות בהקלדה , טעות חריגה בלבד, השמטת ספרה חברתנו מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. במידה וישנו ספק כל שהוא לגביי מוצר, שירות, מחיר מסוים נא לפנות לשירות הלקוחות דרך טופס באתר , טלפון, דוא”ל.

המחירים באתר :

 • מחיר – המחירים המוצגים באתר הינם סופיים וכוללים מע”מ (אלה אם צוין אחרת בדף המוצר).

13.2    חריגים – ישנם מוצרים \שירותים \ התקנות למוצרים שאינם מחויבים בהתקנה בחוק שמצרכים תשלום בנפרד והכל בהתאם לרישום בדפי המוצר השונים.

שונות / תוספות

14.1        החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של הרוכש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה
המלאה.

14.2        החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות באתר על פי שיקול דעתה ו/או במידה
ויתברר לה שמתבצעת פעילות בלתי חוקית.

 • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי
  מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוש או בציוד אחר של
  הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

14.4        החברה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר בכל
שלב.

 • המידע הטכני המוצג , באחריות הספק בלבד.

14.6        החברה תוכל לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של
השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – הכל בלא צורך להודיע על כך לרוכש
מראש.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל רכישת מוצרים/שירותים שבוצעה על
  ידי הרוכש, בין היתר אם יתברר לה שמתבצעת פעילות בלתי חוקית.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על
  מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
 • אחריות הצרכן לכל פעולה שתעשה בחשבונו במקרה בו מסר הצרכן הודעה לאתר על שימוש לרעה
  שנעשה בחשבונו, החל מרגע ההודעה כל פעולה שתעשה בחשבונו לא תחייבו.
 • החברה: icdeal או נציגים מטעמה לא יהיו אחראים בשום דרך לאיחורים באספקת המוצרים או
  השירותים מסיבות שאינן בשליטתם.
 • תקלות במערכת המחשב\טלפון\כוח – עליון\שביתות\תקלות במערכת התקשורת\עיצומים\נזקי
  טבע\מלחמה וכו’ לא יהיו בתחומי האחריות עבור אספקת מוצרים של מי מהחברה או נציגה, אך
  במקרים שצוינו החברה תיידע את הצרכן ותאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או ביטול העסקה
  וקבלת כספו חזרה.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או
  דרישה כנגד Icdeal תקוצר בהסכמה ותוגבל לתקופה של 6 חודשים מיום ביצוע הרכישה באתר
  והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.

מבצעים:

15.1        מבצעים – כללי: כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת במידה
ולמוצר מסוים אזל המלאי מפעלי האתר מתחייבים מידית להסירו.

צבע  המוצרים:

 • צבעי המוצרים – אתר Shopmetix.com ומפעליו אינם מתחייבים לצבע עבור מוצר מסופק, מאחר והכל
  כפוף למלאי הספקים/ יבואנים. חברתנו תעשה הכל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו בצבעי
  המקור במידה וצבע מסוים אזל ניתנת האפשרות לספק צבע חלופי ממגוון הצבעים המוצעים
  למכירה.

זכויות יוצרים:

17.1        אתר זה וכל המידע הכלול בו, לרבות הסימנים המסחריים, הוא זכות יוצרים של החברה. לא ניתן
להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, ליצור עבודות נגזרות, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים
באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של החברה. בנוסף הלוגו, הטקסט, הגרפיקה הסימנים
המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (להלן -“סימן מסחר”) הינם קניינה הבלעדי של החברה
(או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחר זה) בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר
זה כדי להיות אישור או זכות להשתמש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם
בכתב.

סודיות ופרטיות:

18.1        כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכו’) יישמרו ככל האפשר, במסגרת
האמצעים המקובלים לשמירה, בסודיות, במאגרי המידע של החברה.

18.2        החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

18.3        החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך
ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

18.4        החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר
ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

18.5        מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע
גישה ממשתמש לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

דין ומקום השיפוט:

 • בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – “המחלוקת”), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, לאחר ניהול הליך בפני הפוסק וכתנאי לכך, מוסכם כי לבית המשפט  תהייה סמכות ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.

נשמח לעמוד לשירותך:

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לטלפון – 972509966266+ לשירות הלקוחות או בצור קשר באתר.

v

Parfume et glamour
You don't have permission to register

Reset Password